Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego FHU DARKOR Dariusz Koralewski

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży dokonywanej przez FHU DARKOR Dariusz Koralewski z siedzibą przy ul. Podjazdowej 10, 60-480 Poznań, tel. 695421596, NIP: 781-174-64-06, REGON 634588330, prowadzący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.darkor.pl

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym Klientem, a sprzedającym, zwanym FHU DARKOR Dariusz Koralewski. 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana Klientem) w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem internetowym: www.darkor.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Identyfikacja Klienta

1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. FHU DARKOR Dariusz Koralewski nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

2. FHU DARKOR Dariusz Koralewski zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.darkor.pl jest sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

2. FHU DARKOR Dariusz Koralewski wykorzystuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Zdjęcia sprzedawanych towarów są autorstwa FHU DARKOR Dariusz Koralewski. Jego staraniem jest, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę towaru. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Zakupy

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.darkor.pl

2. Dodanie produktu do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzam z obowiązkiem zapłaty" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

3. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

5. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy, którego dane wyświetlają się Klientowi po dokonani zamówienia lub przy odbiorze przesyłki, płatne u kuriera.

6. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata wartości zamówienia jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozpoczęcia zawartej umowy sprzedaży.

7. FHU DARKOR Dariusz Koralewski wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy, podać numer NIP oraz zaznaczyć przy zamówieniu pole "Faktura VAT".

8. FHU DARKOR Dariusz Koralewski informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

6. Ceny

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego www.darkor.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy. 3. Klient po rejestracji dodawany jest do odpowiedniej grupy cenowej, ceny widoczne po zalogowaniu są cenami po ewentualnym rabacie jeśli taki przysługuje danemu Klientowi.

7. Dostawa

1. Dostawa realizowana jest na terenie całego kraju i następuje za pomocą firm kurierskich DHL i INPOST oraz Pocztą Polską, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Koszty transportu nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient, a przy zamówieniach powyżej 800zł brutto – Sprzedający.

3. FHU DARKOR Dariusz Koralewski nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk, wypadek samochodowy kuriera itd.)

4. Termin realizacji złożonych zamówień następuje do 48 godzin od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie FHU DARKOR Dariusz Koralewski lub informacji o wysyłce pobraniowej. W praktyce jednak wysyłka następuje w dniu złożenia zamówienia, ewentualnie w dniu następnym.|

8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znajduje się w zakładce reklamacje i odstąpienie od umowy.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowyo prenumeratę;
 • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umów.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: FHU DARKOR Dariusz Koralewski, Podjazdowa 10, 60-480 Poznań, darkor-hurt@wp.pl

3.Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5.W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6.Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent lub importer ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych FHU DARKOR z siedzibą w Poznaniu przy ul. Podjazdowej 10, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom współpracującym z FHU DARKOR takim jak np. firmy kurierskie DHL, INPOST oraz Poczta Polska wyłącznie w celu wyżej wskazanym. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.

2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania i usunięcia ze wszystkich baz w jakich zostały zapisane.

3. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień u Sprzedawcy lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.

11. Zakończenie

1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl